Vertrouwen & Veiligheid

Vertrouwen & Veiligheid

Aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid
Bij collegiale inlening is er sprake van inlenersaansprakelijkheid. Het gaat hierbij om de aansprakelijkheid voor de afdracht van premies en belastingen over het loon van de ingeleende werknemer. Deze aansprakelijkheid speelt bij alle vormen van inlenen van personeel. Ook bij collegiale inlening.

Collegiale inlening en de WAADI-regels
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) geldt niet bij collegiale in- en uitlening. Voor deze vorm van terbeschikkingstelling is in deze wet namelijk een uitzondering gemaakt. Dit betekent vooral dat het loonverhoudingsvoorschrift niet geldt. De uitlenende werkgever kan de werknemer daarom het gewone salaris blijven betalen tijdens de periode van uitlening. Anders zouden aan de werknemer hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen betaald moeten worden als de inlenende werkgever aan de eigen werknemers in een gelijke of gelijkwaardige functie betaalt.

De wetgever wil zich niet te veel bemoeien met de collegiale in- en uitlening. Dat is de reden om de WAADI-regels niet op te leggen. Hier staat tegenover dat de uitlenende werkgever niet de mogelijkheid heeft een uitzendovereenkomst te sluiten met de werknemer. Voor de werknemers die in dienst zijn bij de uitlenende werkgever, kunnen de bijzondere opzeggingsregels van artikel 7:691 BW dus niet gelden. Het is daarom niet mogelijk het uitzendbeding op te nemen dat meebrengt dat het einde van de inleenperiode ook het einde van de arbeidsovereenkomst betekent!

Bij collegiale in- en uitlening hebben de werknemers in alle opzichten de gewone bescherming van de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving.

Veiligheid

Relatie inlenende werkgever en werknemer

De relatie tussen de werknemer en de inlenende werkgever is een feitelijke relatie. Tussen deze partijen bestaat geen contractuele relatie. De uitlenende werkgever draagt het werkgeversgezag over aan de inlenende werkgever. Dit staat beschreven in de gebruikersvoorwaarden van Xelfer. De werknemer is verplicht de instructies van de inlener op te volgen.

De Arbowet en de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit
De Arbowet en de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit merken de inlener aan als de werkgever van de werknemer die wordt uitgeleend. De inlener is de materiële werkgever en moet de voorschriften van de beide wetten tegenover de werknemer naleven.

Voordat de werknemer bij de inlenende werkgever aan het werk gaat ontvangt hij een arbodocument. Dit arbodocument beschrijft de risico’s op de werkplek voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Het document bevat ook informatie over mogelijke risico’s die samenhangen met de arbeids- en rusttijden. De Arbowet gaat ervan uit dat de uitlenende

werkgever het arbodocument aan de werknemer geeft. Dat is ook zeker aan te raden. Omdat de uitlenende werkgever de WAADI-regels niet hoeft toe te passen, is het niet verplicht op grond van deze wet.

De inlenende werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de werkplek zo is ingericht dat wordt voorkomen dat de werknemer tijdens het werken schade lijdt.

icoon_delen-300