Collegiaal in- en uitlenen

Collegiaal in- en uitlenen

Wat is collegiale inlening?


Door deel te nemen aan Xelfer stem je als werkgever en werknemer ermee in dat je na een succesvolle match op basis van collegiale inlening voor 2 maanden gaat werken bij een andere werkgever. De inlenende werkgever heeft hiermee altijd de intentie om de uitgeleende werknemer bij tevredenheid een arbeidscontract aan te bieden. Collegiale inlening op Xelfer is een variant van inlenen van personeel waarbij de ene werkgever het eigen personeel ter beschikking stelt aan een collega-werkgever ‘bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk’ met als doel een oversteek naar ander werk te maken.
De werknemer wordt tijdens deze uitleen gewoon doorbetaald door zijn werkgever. De uitlenende werkgever ontvangt een vergoeding van de inlenende werkgever voor elk uur dat de werknemer werkt en de inlenende werkgever betaalt afhandelingskosten van €1,25 per gewerkt uur aan Xelfer voor het afhandelen van dit proces. De hoogte van de vergoeding is het bruto uurloon behorend bij de vacature waar de werknemer voor uitgeleend wordt.

Inlenersaansprakelijkheid
Ook bij collegiale inlening speelt de kwestie van de inlenersaansprakelijkheid. Het gaat hierbij om de aansprakelijkheid voor de afdracht van premies en belastingen over het loon van de ingeleende werknemer. Deze aansprakelijkheid speelt bij alle vormen van inlenen van personeel. Ook bij collegiale inlening. Omdat je op Xelfer maximaal 2 maanden in- of uitleent is dit risico te overzien en te nemen in het kader van het hogere doel: de oversteek naar ander werk.

Digitale opdrachtbevestiging
De uitlenende werkgever ontvangt een digitale opdrachtbevestiging van de uitleen van zijn werknemer waarin staat welke werknemer wordt ingeleend, om welke functie het gaat en wat de vergoeding bedraagt. De betrokken werknemer moet voldoen aan de door de inlener vastgestelde functievereisten.

Afspraak werk-naar-werktraject
Samen maak je werk – naar- werk mogelijk. Xelfer is een netwerk van werkgevers die werknemers uitnodigen voor deelname aan Xelfer. Xelfer kan gebruikt worden voor selfplacement voor meerdere werknemers als er sprake is van reorganisatie. Of voor een enkele werknemer als er sprake is van ontslag om welke reden dan ook. Of als tool om mobiliteit binnen of buiten een organisatie te bevorderen en faciliteren. Kortom voor elke werknemer die om welke reden dan ook een oversteek wilt maken naar ander werk. Een werknemer kan een budget hebben gekregen die hij kan inzetten op Xelfer, maar dit is niet noodzakelijk. Deelname aan Xelfer is kosteloos. Pas bij het collegiaal in- of uitlenen van een werknemer betaal je een vergoeding aan de uitlenende werkgever en afhandelingskosten aan Xelfer. Het doel van de collegiale uitlening van 2 maanden is een nieuw arbeidscontract voor de uitgeleende werknemer. De kern van de ondersteuning van de werknemer op Xelfer is Do it yourself (selfplacement). Het selfplacement “programma” is gebaseerd op de volgende onderdelen:
– proefplaatsen, kennismakingsgesprek, scholing
– het vergroten van het zelfvertrouwen van de persoon
– het aanleren van ander zoekgedrag naar werk
– begeleiden van besluitvorming (besef om concessies te doen)

Collegiale inlening en de WAADI-regels
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) geldt niet bij collegiale in- en uitlening als hulpbetoon zonder winstoogmerk. Voor deze vorm van terbeschikkingstelling is in deze wet namelijk een uitzondering gemaakt. Dit betekent vooral dat het loonverhoudingsvoorschrift niet geldt. De uitlenende werkgever kan de werknemer daarom het gewone salaris blijven betalen tijdens de periode van uitlening. Anders zouden aan de werknemer hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen betaald moeten worden als de inlenende werkgever aan de eigen werknemers in een gelijke of gelijkwaardige functie betaalt.

De wetgever wil zich niet teveel bemoeien met deze vorm van collegiale in- en uitlening omdat het doel niet is uitlening. Dat is de reden om de WAADI-regels niet op te leggen. Hier staat tegenover dat de uitlenende werkgever niet de mogelijkheid heeft een uitzendovereenkomst te sluiten met de werknemer. Voor de werknemers die in dienst zijn bij de uitlenende werkgever, kunnen de bijzondere opzeggingsregels van artikel 7:691 BW dus niet gelden. Het is daarom niet mogelijk het uitzendbeding op te nemen dat meebrengt dat het einde van de inleenperiode ook het einde van de arbeidsovereenkomst betekent! Bij collegiale in- en uitlening als hulpbetoon zonder winstoogmerk hebben de werknemers in alle opzichten de gewone bescherming van de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving.

Checklist voorwaarden collegiale in- en uitlening volgens de WAADI

* De uit te lenen werknemer is in dienst bij de uitlener om in de onderneming van de uitlener werkzaam te zijn.
* De uitlener heeft geen winstoogmerk met de uitlening.
* De uitlening van de werknemer vindt plaats bij wijze van hulpbetoon aan de inlener. Het doel is een transitie van werk – naar – werk.

Checklist arbeidsrechtelijke regels bij collegiale in- en uitlening

* De arbeidsrelatie is een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst en geen uitzendovereenkomst.
* De uitlenende werkgever kan daarom niet gebruikmaken van de bijzondere opzeggingsregels die gelden bij de uitzendovereenkomst.
* De inlenende werkgever is niet verplicht de WAADI-regels toe te passen.
* De specifieke ontslagregel van het Ontslagbesluit voor andere uitleners dan de uitzendwerkgever kan eventueel toepassing vinden; dat betekent dat een werknemer die bij de inlener moeilijk vervangbaar is, eventueel buiten beschouwing blijft bij het verlenen van een ontslagvergunning.
* De uitlenende werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
* De uitlenende werkgever past de cao toe als het bedrijf onder de werkingssfeer van een cao valt.

Feitelijke relatie inlenende werkgever en werknemer

De relatie tussen de werknemer en de inlenende werkgever is een feitelijke relatie. Tussen deze partijen bestaat geen contractuele relatie. De uitlenende werkgever draagt het werkgeversgezag over aan de inlenende werkgever. Dit staat beschreven in de gebruikersvoorwaarden van Xelfer. De werknemer is verplicht de instructies van de inlener op te volgen.

De Arbowet en de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit merken de inlener aan als de werkgever van de werknemer die wordt uitgeleend. De inlener is de materiële werkgever en moet de voorschriften van de beide wetten tegenover de werknemer naleven.

Voorafgaand aan de werkzaamheden verstrekt de inlener een arbodocument aan de collegiale uitlener. Dit arbodocument beschrijft de risico’s op de werkplek voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Het document bevat ook informatie over mogelijke risico’s die samenhangen met de arbeids- en rusttijden. De Arbowet gaat ervan uit dat de collegiale uitlener het arbodocument aan de werknemer geeft. Dat is ook zeker aan te raden. Omdat de collegiale uitlener de WAADI-regels niet hoeft toe te passen, is het niet verplicht op grond van deze wet.

De inlener is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de werkplek zo is ingericht dat wordt voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt.

Einde collegiale inlening

Het einde van de inleenopdracht betekent voor de inlenende werkgever het einde van de feitelijke relatie met de werknemer. Als de inleenopdracht eindigt, gaat de werknemer terug naar de werkgever, de collegiale uitlener. Het einde van de inleenopdracht heeft geen gevolgen voor de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever. Er gelden dus geen specifieke opzeggingsregels. Hier moeten werkgever en werknemer zelf afspraken over maken en deze vastleggen. Xelfer kan hierbij helpen.

icoon_delen-300