Legal

GEBRUIKERSOVEREENKOMST PLATFORMS BEHORENDE TOT FLEXPROVIDER BV

 

Deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN zijn van toepassing op het gebruik van de online platformdiensten van FLEXPROVIDER. Deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN vormen een bindende overeenkomst tussen de gebruiker en FLEXPROVIDER.

 

GELIEVE DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN NAUWKEURIG TE LEZEN VOORDAT JE ONZE DIENST GEBRUIKT.

 

Je verklaart als GEBRUIKER van de diensten van de PLATFORMS en van FLEXPROVIDER in te stemmen met onderstaande GEBRUIKERSVOORWAARDEN.

 

Je stemt ermee in dat je een overeenkomst aangaat met FLEXPROVIDER door op de ”I Agree” knop te klikken.

 

FLEXPROVIDER

 

Jouw contractpartner is FLEXPROVIDER B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Nederland en kantoorhoudende aan de Veldheimerlaan 45A, 1402 LB te Bussum en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32063752.

 

WELKE DIENSTEN VERLEENT FLEXPROVIDER?

FLEXPROVIDER biedt online PLATFORMS die tot doel hebben om een MATCH tot stand te brengen tussen vraag en aanbod van een GEBRUIKER/OPDRACHTGEVER en KANDIDAAT/GEBRUIKER.

PRIVACY STATEMENT FLEXPROVIDER BV

 

1. Inleiding

Flexprovider BV, hierna te noemen FLEXPROVIDER, neemt de privacy van haar gebruikers van haar WEBSITE en platforms zeer serieus. Zij is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers en kandidaten alsook van alle relaties van FLEXPROVIDER en haar UITVOERINGSORGANISATIES en PLATFORMS van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

 

In dit document wordt het PRIVACY STATEMENT van FLEXPROVIDER uiteen gezet. Dit PRIVACY STATEMENT heeft betrekking op de persoonsgegevens die FLEXPROVIDER via haar PLATFORMS verzamelt.

 

2. Account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die door FLEXPROVIDER en haar UITVOERINGSORGANISATIES worden aangeboden op de WEBSITE en PLATFORMS, dient u als GEBRUIKER een persoonlijk ACCOUNT aan te maken. Wanneer u een dergelijk ACCOUNT creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf als GEBRUIKER volledig en naar waarheid te verstrekken. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van FLEXPROVIDER. Met behulp hiervan kan worden vastgesteld of er een MATCH bestaat tussen de partij die een VACATURE en/of PROFIEL heeft geplaatst en de KADIDAAT en/of OPDRACHTGEVER.
Na het volledig invullen van de gevraagde informatie wordt aan u een gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord verstrekt voor toegang tot de PLATFORMS. Zonder een persoonlijk wachtwoord is geen toegang mogelijk tot de PLATFORMS.

 

3. Persoonlijke informatie

FLEXPROVIDER heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn de PLATFORMS van FLEXPROVIDER zodanig beveiligd dat deze online omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen zijn. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser.

 

FLEXPROVIDER kan echter niet garanderen dat ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen onbevoegde derden geen oneigenlijk gebruik zullen maken uw persoonsgegevens.

 

4. Technische informatie

Over het algemeen kan de WEBSITE van Flexprovider bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze WEBSITE wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de WEBSITE vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de WEBSITE die u bezoekt, de pagina’s van de WEBSITE die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de WEBSITE en systeembeheerder, en om de WEBSITE nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

 

5. Cookies

FLEXPROVIDER maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze WEBSITE gebruiken. Deze informatie helpt ons om de WEBSITE en platforms te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze WEBSITE u herkennen wanneer u opnieuw onze WEBSITE of platforms bezoekt en kan de WEBSITE speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u tijd. Met behulp van een cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en van welke opties op de WEBSITE u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

 

FLEXPROVIDER heeft geen zeggenschap over de wijze waarop derde partijen cookies gebruiken en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de DIENST geen cookies meer ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de DIENST of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de DIENST. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies adviseert FLEXPROVIDER u om uit te loggen indien u een publiek toegankelijke computer verlaat. Te allen tijde dient u het door FLEXPROVIDER verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

 

6. Verwerking van persoonsgegevens

Als u als gebruiker van de diensten van de PLATFORMS van FLEXPROVIDER ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal deze informatie worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van FLEXPROVIDER.
Op het moment dat u uw gegevens invult op PLATFORMS van FLEXPROVIDER worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van de dienstverlening van FLEXPROVIDER.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel

 • om de DIENST zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen
 • om u de mogelijkheid te bieden een ACCOUNT aan te maken
 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen
 • het vinden van online matching tussen vraag en aanbod van KANDIDAAT-GEBRUIKER en OPDRACHTGEVER-GEBRUIKER op het betreffende PLATFORM
 • om een match tussen KANDIDAAT-GEBRUIKER en OPDRACHTGEVER-GEBRUIKER te kunnen vastleggen
 • uitvoering te geven aan de via het betreffende PLATFORM tot stand gekomen opdracht
 • om u informatie te zenden over de werking van de DIENST
 • om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, informatie toe te zenden over dienstverlening door UITVOERINGSORGANISATIES van FLEXPROVIDER
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de DIENST te beveiligen
 • voor het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling van MEDEWERKERS, waaronder training en opleiding
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • om wet- en regelgeving na te kunnen komen

 

FLEXPROVIER verwerkt onder andere de volgende door u ingevoerde persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
 • pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR
 • curriculum vitae (CV)
 • informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof

 

FLEXPROVIDER legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

 

FLEXPROVIDER is door u gerechtigd uw persoonsgegevens door te geven aan de UITVOERINGSORGANISATIES van FLEXPROVIDER, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. FLEXPROVIDER heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

7. Persoonsgegevens van zakelijke relaties

FLEXPROVIDER verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor OPDRACHTGEVERS-GEBRUIKERS of ondernemingen waarmee wij zaken doen voor uitvoering geven aan de match die online tot stand is gekomen via onze WEBSITE en PLATFORMS.
FLEXPROVIDER kan de verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de PLATFORMS aan UITVOERINGSORGANISATIES van FLEXPROVIDER, aan kandidaat/gebruikers of opdrachtgever/gebruikers en aan onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin FLEXPROVIDER hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. FLEXPROVIDER heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle door gebruikers verstrekte persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

8. Gebruik door derden

FLEXPROVIDER kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de DIENST aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële OPDRACHTGEVERS te zenden) en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). FLEXPROVIDER kan uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijke is verplicht is, op grond van een rechterlijke uitspraak en in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

FLEXPROVIDER maakt gebruik maakt van Google Analytics. Uw ingevulde persoonsgegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

De DIENST kan hyperlinks bevatten waarmee u de DIENST verlaat en op websites van derde partijen terecht komt .

 

FLEXPROVIDER heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy policy van toepassing is. Dit PRIVACY STATEMENT van FLEXPROVIDER heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de WEBSITE en PLATFORMS van FLEXPROVIDER zijn verkregen. FLEXPROVIDER accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

9. Beveiligingsmaatregelen

FLEXPROVIDER doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen door FLEXPROVIDER of door GEBRUIKER-OPDRACHTGEVER geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is FLEXPROVIDER met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

1o. Bewaren van gegevens

FLEXPROVIDER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt worden. De gegevens zullen na het bereiken van de gestelde doeleinden of zodra u als gebruiker daarom verzoekt, worden vernietigd.

 

11. Inzage en/of wijzigen gegevens voor KANDIDAAT-GEBRUIKER en OPDRACHTGEVER-GEBRUIKER

Via uw eigen ACCOUNT heeft u inzage in de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met info@flexprovider.com

 

FLEXPROVIDER zal uiterlijk binnen vier weken aan u mededelen of FLEXPROVIDER persoonsgegevens over u heeft verwerkt. Indien dit het geval is, zendt FLEXPROVIDER u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die FLEXPROVIDER over u heeft verwerkt.

 

U kunt FLEXPROVIDER aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend.

 

12. Voor overige relaties

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met info@flexprovider.com

 

13. Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door FLEXPROVIDER , dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@flexprovider.com

 

14. Wijzigingen

FLEXPROVIDER kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar PRIVACY STATEMENT . Het meest actuele PRIVACY STATEMENT is te allen tijde in te zien op de WEBSITE van FLEXPROVIDER.

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEXPROVIDER BV

 

1. Algemeen

Flexprovider B.V. is een groep van gespecialiseerde dienstverleners en uitvoeringsorganisaties die werken vanuit een online omgeving met inzet van PLATFORMS op het gebied van:

 1. uitzenden op basis van de NBBU cao en de Algemene Voorwaarden NBBU
 2. arbeidsbemiddeling
 3. collegiaal uitlenen van personeel
 4. Doorwerkregeling
 5. toepassing van DOORWERKCAO
 6. afhandeling ZZP-BEMIDDELINGS-AFHANDELINGSOVEREENKOMST

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aparte PLATFORMS en handelsnamen van FLEXPROVIDER te creëren voor OPDRACHTGEVERS.

 

FLEXPROVIDER hanteert de volgende GEBRUIKERSVOORWAARDEN.

Op alle dienstverlening van FLEXPROVIDER zijn de Algemene Voorwaarden van FLEXPROVIDER van toepassing, zoals vermeld op de WEBSITE van FLEXPROVIDER, http://www.flexprovider.com.

FLEXPROVIDER verplicht zich bij haar dienstverlening de privacy van haar gebruikers serieus te nemen en informatie van en over gebruikers op een veilige manier te verwerken en te gebruiken. Op de WEBSITE gepubliceerde PRIVACY STATEMENT wordt het privacybeleid van FLEXPROVIDER uiteen gezet. Dit PRIVACY STATEMENT maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze gebruikersovereenkomst en heeft betrekking op persoonsgegevens die FLEXPROVIDER via PLATFORMS verzamelt en onder zich heeft.

 2. Uitvoeringsorganisaties en diensten

 

FLEXPROVIDER en haar UITVOERINGSORGANISATIES werken vanuit een online omgeving. Tot deze groep behoren de volgende UITVOERINGSORGANISATIES:

Doorwerkgever BV, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 32127343 met de volgende SBI code, 78.20.3 (Banenpool en werkgelegenheidsprojecten) en gevestigd te Veldheimerlaan 45a, Bussum 1402 LB hierna te noemen DOORWERKGEVER: is werkgever van (vroeg)gepensioneerden die willen doorwerken bij een of meerdere opdrachtgevers.

Dienstverlening:

 1. afhandelaar van doorwerkdetacherings- en oproep overeenkomsten tussen uitlenende en inlenende bedrijven/organisaties op basis van de DoorwerkCAO
 2. afhandelaar van via platforms tot stand gekomen deelnameovereenkomsten op basis van de Doorwerkregeling.

 

Flexprovider A: geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 39095795 met de volgende SBI codes:

 • 78.20.1 (Uitzendbureau)
 • 78.30 (Payrolling)

FlexProvider A is aangesloten bij NBBU en past voor toepassing van de NBBU cao de wijze van opslaan en het gebruik van persoonsgegevens toe zoals die door NBBU zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. FLEXPROVIDER A is een SNA gecertificeerde onderneming en hanteert het SNA keurmerk op basis van NEN 4400-I .

Dienstverlening:

 1. afhandelaar van uitzendovereenkomsten tussen uitlenende en inlenende bedrijven/organisaties op basis van de NBBU cao
 2. afhandelaar van via platforms tot stand gekomen uitzendovereenkomsten op basis van de NBBU cao
 3. afhandelaar van ZZP overeenkomsten van opdracht.

 

Flexprovider B: geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 09163693 met de volgende SBI code: 78.20.2 (Uitleenbureau).

FlexProvider B is afhandelaar van collegiale uitleen tussen bedrijven/organisaties die deel uitmaken van het Flexprovider netwerk.

Dienstverlening:

 1. Faciliteren en afhandelen van een online transferpool die werkgevers in staat stelt medewerkers met een dienstverband collegiaal uit te lenen binnen het netwerk van Flexprovider groep van bedrijven

3. Definities

 

DEFINITIES

OMSCHRIJVING

ACCOUNT

Een strikt persoonlijke toegang tot het besloten gedeelte van een PLATFORM van FLEXPROVIDER met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord

ALGEMENE VOORWAARDEN

De voorwaarden waaronder FLEXPROVIDER zijn diensten verleent en toepassing van inkoopvoorwaarden van OPDRACHTGEVER uitsluit.

CHAUFFEURXPERT.NL

Handelsnaam van FLEXPROVIDER

CONTENT

Alle informatie die door de GEBRUIKER via de PORTAL en via zijn ACCOUNT toegankelijk wordt gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot de PROFIELEN, VACATURES en aangeboden werkzaamheden

DATABASE

De door het PLATFORM aangelegde database met daarin de PROFIELEN en de gepubliceerde PROFIELEN, VACATURES en aangeboden werkzaamheden

DEELNAME-OVEREENKOMST

Overeenkomst tussen DOORWERKGEVER en MEDEWERKER betreffende de afhandeling van de tot stand gekomen MATCH op het PLATFORM door DOORWERKGEVER onder toepassing van de OPTING-IN regeling van de Belastingdienst.

DIENST

De DIENST die FLEXPROVIDER aan de GEBRUIKER verleent via het PLATFORM waardoor de GEBRUIKER via zijn ACCOUNT, onder de bepalingen van de GEBRUIKERSVOORWAARDEN, (i) in het geval de GEBRUIKER OPDRACHTGEVER is: a) vacatures plaatst b) toegang tot en inzage in de DATABASE krijgt met PROFIELEN van potentiële MEDEWERKERS met als doel in het kader van hulpbetoon een MATCH te realiseren tussen vraag en aanbod; of (ii) in het geval de GEBRUIKER MEDEWERKER is, zijn PROFIEL en eventuele andere CONTENT kan plaatsen en toegang en inzage heeft in de DATABASE met de vraag naar medewerkers, waartoe hij zijn belangstelling kenbaar kan maken

DOORWERKGEVER

Doorwerkgever BV, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 32127343 en gevestigd te Veldheimerlaan 45a, Bussum 1402 LB.

DOORWERKGEVER.NL

Handelsnaam van FLEXPROVIDER

DOORWERKREGELING

Toepassing van de OPTING-IN REGELING van de Belastingdienst en bedoeld is voor MEDEWERKERS die niet in dienstbetrekking zijn en geen ondernemer zijn.

FLEXPROVIDER

Flexprovider BV, gevestigd te Bussum aan de Veldheimerlaan 45A, 1402 LB, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 32063752 met de volgende SBI codes:
• 78.20.3 (Banenpools en werkgelegenheidsprojecten)
• 78.10 (Arbeidsbemiddeling)
en groep van gespecialiseerde dienstverleners en uitvoeringsorganisaties, verder te noemen FLEXPROVIDER, die werkt vanuit een online omgeving met inzet van PLATFORMS op het gebied van:
1. uitzenden op basis van de NBBU cao en de Algemene Voorwaarden NBBU
2. arbeidsbemiddeling
3. collegiaal uitlenen van personeel
4. Doorwerkregeling
5. toepassing van DoorwerkCAO

FLEXPROVIDER A BV

Flexprovider A: geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 39095795 met de volgende SBI codes:
• 78.20.1 (Uitzendbureau)
• 78.30 (Payrolling)
FlexProvider A is aangesloten bij NBBU

FLEXPROVIDER B BV

Flexprovider B BV, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 09163693 met de volgende SBI code: 78.20.2 (Uitleenbureau).
FlexProvider B is afhandelaar van collegiale uitleen tussen bedrijven/organisaties

FLEXWERKGEVER.NL

Handelsnaam van FLEXPROVIDER

GEBRUIKER

De KANDIDAAT-GEBRUIKER en OPDRACHTGEVER-GEBRUIKER

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

De voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het PLATFORM

IDENTIFICATIE

Beheersmaatregel in het kader van Wet op de identificatie (WID) en Wet arbeid vreemdelingen (WAV) voor uitzendkrachten en gepensioneerde doorwerknemers.

INLOGGEGEVENS

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de GEBRUIKER om toegang te krijgen tot zijn of haar ACCOUNT en om gebruik te kunnen maken van de DIENST

KANDIDAAT-GEBRUIKER

In het geval de gebruiker kandidaat is kan hij zijn arbeid of werkzaamheden aanbieden in een profiel op het platform en eventuele andere CONTENT plaatsen en verkrijgt hij toegang en inzage in de DATABASE met vacatures of vraag naar werkzaamheden;
• met als doel het vinden van werk door middel van matching tussen vraag en aanbod op het platform;
• met een strikt persoonlijke toegang tot het besloten gedeelte van het online platform met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

MATCH

Het zoekresultaat op het PLATFORM tussen vraag en aanbod voor het verrichten van werkzaamheden door een geïndividualiseerde MEDEWERKER op basis van een inspanning volgens de actuele stand van de techniek van het PLATFORM

MEDEWERKER

Een natuurlijke persoon die gekwalificeerd is voor het verrichten van werkzaamheden.
• Indien van toepassing: AOW gerechtigd of (vroeg)gepensioneerd
• Indien van toepassing: Volgens de bepalingen van het BW en de eisen van de Belastingdienst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden als pseudo werknemer géén dienstbetrekking is in de zin van de werknemersverzekeringen maar wel in de zin van loonbelasting/premie
• Indien van toepassing: Vrijwillig gebruik wenst te maken van de OPTING-IN regeling, zoals gehanteerd door de Belastingdienst. volksverzekeringen/zorgverzekeringswet

OFFERTES

Alle offertes en aanbiedingen van FLEXPROVIDER en UITVOERINGSORGANISATIES

OPDRACHTGEVER

Alle natuurlijke- en rechtspersonen, voor wie FLEXPROVIDER krachtens overeenkomst van opdracht diensten en/of werkzaamheden verricht. Indien deze opdracht het aanbieden van werkzaamheden op een PLATFORM betreft, stemt hij in met de afhandeling van de via het PLATFORM tot stand gekomen MATCH door UITVOERINGSORGANISATIE

OPDRACHTGEVER-GEBRUIKER

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik maakt van de DIENST;
• een onderneming/organisatie die gebruik maakt van de DIENST; een vacature of eventuele andere CONTENT (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen op een platform;
• toegang en inzage heeft in bepaalde delen van de DATABASE van FLEXPROVIDER met als doel matching tussen vraag en aanbod van werk;
• met een strikt persoonlijke toegang tot het voor de GEBRUIKER opengestelde besloten gedeelte van het online platform met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

OPDRACHTNEMER

FLEXPROVIDER of een UITVOERINGSORGANISATIE van FLEXPROVIDER

OPTING-IN

Regeling van de Belastingdienst, bedoeld voor MEDEWERKERS die niet in dienstbetrekking zijn en geen ondernemer zijn. MEDEWERKER verklaart dat hij er samen met de UITVOERINGSORGANISATIE voor kiest om de arbeidsverhouding als fictieve dienstbetrekking aan te merken (’Opting-in’). De UITVOERINGSORGANISATIE houdt dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet in op de inkomsten van de MEDEWERKER.

OVEREENKOMST COLLEGIALE UITLEEN

Een overeenkomst tussen UITLENER en INLENER en UITVOERINGSORGANISATIE met als doel van een of meer van haar werknemers tijdelijk uit te lenen, na gebruik van een PLATFORM.
PARTIJEN stemmen er mee in dat een tot stand gekomen MATCH van een geïndividualiseerde werknemer wordt afgehandeld door UITVOERINGSORGANISATIE

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DOORWERKREGELING

De overeenkomst tussen OPDRACHTGEVER en FLEXPROVIDER die samenhang brengt tussen de GEBRUIKERSOVEREENKOMST en de DEELNAME-OVEREENKOMST.
• Een kader aanbrengt voor toepassing van de GEBRUIKERSOVEREENKOMST en DEELNAME-OVEREENKOMST.
• Financiële en andere afspraken vastlegt waaronder FLEXPROVIDER haar dienstverlening verricht.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT UITZENDEN

De NBBU inleenovereenkomst.

PLATFORM

• Initiatief en online dienst van FLEXPROVIDER
• Als doelstelling heeft een online MATCH tot stand te brengen tussen vraag en aanbod op het gebied van werkzaamheden door een geïndividualiseerde MEDEWERKER
• Op basis van een inspanning volgens de actuele stand van de techniek

PRIVACY STATEMENT

De verklaring van FLEXPROVIDER met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke gegevens van GEBRUIKERS zoals gepubliceerd op de website van FLEXPROVIDER en haar PLATFORMS

PROFIEL

Een door een potentiële MEDEWERKER geplaatst bericht waarin zijn of haar vereiste kwalificaties en beschikbaarheid per opdracht-type, regio, dag en/of dagdelen, zoals aangegeven op het PLATFORM wordt vermeld

TARIEF

Het bedrag in euro dat OPDRACHTGEVER aan FLEXPROVIDER of UITVOERINGSORGANISATIE verschuldigd is voor de overeengekomen dienstverlening. Het TARIEF is exclusief BTW en onkosten (maar niet beperkt tot reis-, verblijf- en communicatiekosten).

DEELWERKGEVER.NL

Handelsnaam van FLEXPROVIDER

UITVOERINGSORGANISATIE

Flexprovider A B.V, Doorwerkgever BV, Flexprovider B BV, behorende tot Flexprovider die met hun diensten zijn ingerIcht op het afhandelen van een via een PLATFORM tot stand gekomen match tussen vraag en aanbod.

UITZENDOVEREENKOMST

de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener.

URENDECLARATIE

Geregistreerde tijd van de door de DOORWERKNEMER of MEDEWERKER gewerkte tijd ten behoeve van facturatie.

VACATURE

Een door OPDRACHTGEVER geplaatst bericht waarin werkzaamheden worden aangeboden waarop door een KANDIDAAT-GEBRUIKER kan worden gereageerd

VAR-WUO/BGL

Regeling van de Belastingdienst bedoeld voor ZZP’ers, te vervangen door BGL, thans Wetsvoorstel. De identiteit van de ZZP’er is vastgesteld en een kopie van een geldig identiteitsbewijs alsmede van de VAR wordt bewaard in de administratie van de UITVOERINGSORGANISATIE en OPDRACHTGEVER. De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR. Een VAR is geldig tot en met 31 december van enig jaar, tenzij de opdracht vóór 1 november is overeengekomen en de werkzaamheden doorlopen of beginnen op 1 januari van het volgende jaar. De verrichtte werkzaamheden komen overeen met hetgeen is vermeld op de VAR.

WEBSITE

De PLATFORMS van Flexprovider

WERKZAAMHEDEN

Op een PLATFORM aangeboden of gevraagde betaalde professionele activiteiten hetzij als uitzendkracht, hetzij als PSEUDOWERKNEMER, hetzij als doorwerkwerknemer na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of na (vroegpensioen.

ZZP-BEMIDDELINGS-AFHANDELINGS-OVEREENKOMST

Het doel is om via het PLATFORM een MATCH tot stand te brengen tussen vraag en aanbod voor het verrichten van werkzaamheden door een geïndividualiseerde ZZP’er op basis van een inspanning volgens de actuele stand van de techniek van het PLATFORM.
Na de tot stand gekomen MATCH zal de tussen de OPDRACHTGEVER en ZZP’er tot stand gekomen ZZP-OVEREENKOMST VAN OPDRACHT worden afgehandeld door de UITVOERINGSORGANISATIE onder toepassing van de VAR WUO/BGL-IN regeling van de Belastingdienst.

ZZP’er

Een natuurlijke persoon die gekwalificeerd is voor het verrichten van werkzaamheden. Volgens de bepalingen van het BW en de eisen van de Belastingdienst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden géén dienstbetrekking is in de zin van de werknemersverzekeringen en vrijwillig gebruik wenst te maken van de VAR WUO/BGL regeling, zoals gehanteerd door de Belastingdienst

ZZP-OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

• De overeenkomst tussen OPDRACHTGEVER en ZZP’er die samenhang brengt tussen de GEBRUIKERSOVEREENKOMST en de ZZP-BEMIDDELINGS-AFHANDELINGSOVERENKOMST
• Een kader aanbrengt voor toepassing van de GEBRUIKERSOVEREENKOMST enZZP-BEMIDDELINGS-AFHANDELINGSOVERENKOMST
• Financiële en andere afspraken van de opdracht zijn vastgelegd, in het kader waarvan FLEXPROVIDER haar dienstverlening verricht.

4. Account

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die FLEXPROVIDER aanbiedt, dient de GEBRUIKER een persoonlijk ACCOUNT aan te maken. Hiervoor wordt aan de GEBRUIKER gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. De verstrekte informatie kan altijd in het ACCOUNT worden aangepast.

5. Gebruik persoonsgegevens

 

Het beleid dat FLEXPROVIDER hanteert met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens is vastgelegd in het PRIVACY STATEMENT, zoals is gepubliceerd op de WEBSITE van FLEXPROVIDER,www.flexprovider.com.

 

FLEXPROVIDER is er zich van bewust dat de door de GEBRUIKERS van haar diensten verstrekte informatie persoonsgegevens betreffen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Gebruik platforms door FLEXPROVIDER

 

FLEXPROVIDER biedt online PLATFORMS die tot doel hebben om een MATCH tot stand te brengen tussen vraag en aanbod van een GEBRUIKER/OPDRACHTGEVER en KANDIDAAT/GEBRUIKER. Hiervoor plaatst FLEXPROVIDER delen van de door de KANDIDAAT/GEBRUIKER aangemaakte persoonsgegevens op het PLATFORM. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van FLEXPROVIDER. Met behulp hiervan kan worden bepaald of er een MATCH bestaat tussen vraag en aanbod van de GEBRUIKER/OPDRACHTGEVER die een VACATURE en/of PROFIEL heeft geplaatst met een KANDIDAAT/GEBRUIKER.

 

Daarnaast wil FLEXPROVIDER de GEBRUIKER op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar DIENST. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal FLEXPROVIDER de GEBRUIKER hierover informeren.

7. Instemming GEBRUIKER

 

GEBRUIKER verklaart dat FLEXPROVIDER gerechtigd is om persoonlijke gegevens van KANDIDAAT/GEBRUIKER aan derden te verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de DIENST, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tot:

 • het verstrekken van persoonlijke gegevens van KANDIDAAT/GEBRUIKERS aan potentiële OPDRACHTGEVERS;
 • het opstellen van werkroosters door een bevoegde medewerker van OPDRACHTGEVER;
 • FLEXPROVIDER daartoe verplicht is op basis van wettelijke bepalingen of als gevolg van een gerechtelijke uitspraak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten;
 • GEBRUIKER verleent aan FLEXPROVIDER het exclusieve recht een via een PLATFORM tot stand te komen MATCH af te handelen tegen een tussen OPDRACHTGEVER-GEBRUIKER en FLEXPROVIDER overeen te komen vergoeding;
 • OPDRACHTGEVER-GEBRUIKER verplicht zich zonder nadrukkelijke toestemming van FLEXPROVIDER rechtstreeks in contact te treden met GEBRUIKER en vice versa met als doel om te komen tot enige vorm van samenwerking als uitvloeisel van een op het PLATFORM tot stand gekomen MATCH.